Reklamačný formulár
Reklamačný formulár

REALITNÁ KANCELÁRIA ROMANTICKÉ CHALUPY, s.r.o.

Nejedlého 67, 841 02 BRATISLAVA,

IČO: 44 823 908, DIČ: 2023278939, IČ DPH: SK2023278939

REKLAMAČNÝ LIST

Dátum podania:

Meno a priezvisko (názov firmy):

Adresa:

Kontaktná osoba:

Telefónne číslo:

E-mail:

Názov tovaru (značka, typ):

Séiové (výrobné) číslo:

Popis závady:

 

 

Podpis:_

 

Neposielajte zásielku na dobierku! Zásielka na dobierku nebude prevzatá!

Reklamovaný tovar zaslaný bez vyplneného reklamačného listu sa vráti späť na náklady zákazníka, alebo bude môcť byť vyzdvihnutý jedine na prevádzke firmy do času 1 mesiaca od dátumu prevzatia.

 

Vyplňuje firma Realitná kancelária Romantické chalupy, s.r.o.:

 

Dátum prijatia reklamácie:

Spôsob vybavenia reklamácie:

 

 

Dátum vybavenia reklamácie:

Podpis a pečiatka:

 

Podpis zákazník: